راه اندازی قرارگاه فرهنگی ولایت
قرارگاه سایبری دانش آموزان بسیحی خراسان
پس از جمع بندی اقدامات مانور رسانه ای و بر اساس سیر سه ماهه فعالیت جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی استان ها
جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی، بعنوان مجمع دانش آموزان بسیجی فعال در فضای مجازی بنابر ماموریت های محوله خود پس از برگزاری اردوهای آموزشی، جهت جریان سازی رسانه ای اقدام به برگزاری مانورهای
آذرماه 95 ؛
دوره توانمند سازي سرگروه هاي شجره طيبه صالحين از 8 تا 10 آذر ماه بمدت 30 ساعت آموزشي در اردوگاه فرهنگي تربتي شهيد كاوه برگزار گرديد.

تازه ترین اخبار

دین و اندیشه

ورزشی